Regulamin Konkursu Eko Tuby

REGULAMIN KONKURSU „Eko Tuby”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Eko Tuby” (zwanym dalej “Konkursem”), sklep internetowy Biosensual dostępny pod adresem internetowym www.biosensual.pl, prowadzony jest przez Monikę Słowińską przedstawicielkę spółki SINSERE SP Z O O, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5223053094, REGON 363673960 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/swiecadomasazu (zwanej dalej “Fanpage”)

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyd wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

3. Konkurs trwa od dnia 23 listopada 2017 godz. 20:00 do 6 grudnia 2017 godz. 23:59.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest: zestaw pościeli marki Selene Materace. Wartość nagrody (zestawu) wynosi 500 zł. (zwany dalej “Nagrodą Główną”)

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzca zostanie wytypowany przez Monikę Słowińską przedstawicielkę spółki SINSERE SP Z O O.

2. Zwycięzca Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.

3. Informacja o wygranej nagrodzie dnia zostanie umieszczona na Fanpage oraz zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych.

4. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.biosensual.pl oraz na Fanpage.

9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

16. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Eko Tuby”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.