kontakt@biosensual.pl +48 698 989 282

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU “Kreatywny sen to zdrowy sen!”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „Kreatywny sen to zdrowy sen!” zwanego dalej „Konkursem”, jest

SINSERE Sp. z o.o., ul. Al. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, KRS 0000599759, REGON 363673960, NIP 5223053094, zwana dalej “Organizatorem”.

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

1.3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 13.06.2022 r. godz. 15:00 do dnia 18.06.2022 r. godz. 15:00.

1.5. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora.

1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

1.7. Konkurs obejmuje produkty z oferty Organizatora dostępne do sprzedaży w czasie trwania Konkursu (zwane dalej „Produktami”).

 

II. UCZESTNICY

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych.

2.2. Konkurs jest przeznaczony dla użytkowników aplikacji Instagram.

 

III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

3.1 Celem przystąpienia do konkursu konieczne jest umieszczenie komentarza pod postem konkursowym w aplikacji Instagram, na profilu @biosensual z hasłem promującym książkę “Komfort snu w podróży”.

3.2 Komentarz musi być własnego autorstwa i nie nawiązywać do znanych haseł reklamowych, w szczególności zastrzeżonych. Zabrania się kopiowania innych komentarzy.

 

IV. PRZEBIEG I NAGRODY W KONKURSIE

4.1 Zastrzegamy prawo do wyboru 3 osób zwycięskich , których komentarze otrzymały najwięcej polubień na chwilę zakończenia konkursu.

4.2 W sytuacji, w której dojdzie do remisu, Organizator wybierze najlepsze hasło kierując się subiektywną opinią.

4.2 Zestawy nagród prezentują się następująco:

I nagroda książka “Komfort snu w podróży” + zestaw kolekcji ZDROWY SEN (świeca, olejek, kostki zapachowe, dyfuzor)
II nagroda książka “Komfort snu w podróży” + świeca ZDROWY SEN 200ml
III nagroda książka “Komfort snu w podróży” + świeca ZDROWY SEN 100ml

4.3 Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców, po wskazaniu adresu do wysyłki do 7 dni roboczych.

 

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem oficjalnego Profilu Instagram marki Biosensual.

5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.

5.3. Reklamacja powinna zwierać: imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, login, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub emailem wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom na oficjalnej stronie marki Biosensual.

6.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

6.3. Administratorem danych osobowych jest SINSERE Sp. z o.o..

6.4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na prowadzeniu przez administratora danych działalności marketingowej i promocyjnej. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji Konkursu „Kreatywny sen to zdrowy sen!”. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę świadczenia zamówionego w Konkursie oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo Uczestnik bierze udział w Konkursie, a po rezygnacji z udziału w Konkursie – do czasu przedawnienia ew. roszczeń. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zapisz się

na nasz newsletter i otrzymaj

10% zniżki

na zakupy!

Udało się!

Błąd. Spróbuj ponownie.

Biosensual będzie korzystać z danych podanych w formularzu do informowania o najnowszych ofertach i nadchodzących promocjach.